Manželstvo

Farnosť sv. Alžbety v Bratislave

Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena ustanovujú medzi sebou spoločenstvo celého života a ktorá svojou prirodzenou povahou je zameraná na dobro manželov, ako aj na plodenie a výchovu detí, Kristus Pán povýšil medzi pokrstenými na hodnosť sviatosti. (Kán. 1055)

NAHLÁSENIE PREBIEHA VO FARSKEJ KANCELÁRII

Vybavuje ho osobne aspoň jeden zo snúbencov vo farskej kancelárii v úradných hodinách. Aby bol sobáš možný, aspoň jeden zo snúbencov musí byť pokrstený katolík, ktorý už pristúpil k prvému sv. prijímaniu.

Sobášime LEN V SOBOTU v popoludňajších hodinách, mimo adventného a pôstneho obdobia, pričom termín a čas sa záväzne dohaduje vo farskej kancelárii.

Záväzné zapisovanie termínov sobáša

 • na mesiace január až marec – zapisujeme od októbra predchádzajúceho roku
 • na mesiace apríl až november – zapisujeme po sviatku Zjavenia Pána (6.1.)

Sobáš nahlasujte najneskôr tri mesiace pred plánovaným termínom.

Ak žijete v cudzine a nemôžete sa dostaviť osobne do farskej kancelárie v úradných hodinách, kontaktujte nás emailom aspoň šesť mesiacov pred plánovaným termínom, nakoľko vybavovanie ďalších dokumentov je náročnejšie na čas.

POSTUP VYBAVOVANIA SOBÁŠA PO JEHO ZÁVÄZNOM NAHLÁSENÍ VO FARSKEJ KANCELÁRII

1. Žiadosť o uzavretie manželstva - Prečítať si poučenie pre snúbencov, ktoré je súčasťou žiadosti, vyplňte samotnú žiadosť, a obaja sa dostavte na Matričný úrad, Bratislava – Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 1. posch. (Tel: 02/59246428; PO, ST 8:00-12:00 hod., 12:30-16:30 hod., potrebné doklady: Občianske preukazy + Rodné listy), potvrdiť žiadosť.

Štátna sobášna zápisnica

2. Krstné listy z farnosti, kde ste boli pokrstení – predložte originály, ku dňu spisovania cirkevnej sobášnej zápisnice nesmú byť staršie ako 3 mesiace.

3. Sobášna licencia (kán. 1115 CIC) – Ak katolícka stránka nemá trvalé alebo prechodné bydlisko na území našej farnosti alebo sa tu nezdržiava ani tri mesiace. Udeľuje farár trvalého bydliska.

4. Údaje o svedkoch – čitateľne vyplňte obdržaný formulár

5. Iný doklad, ktorý sme od vás žiadali (napr.: civilný sobášny list, rozvodový list...)

6. Ak máte všetky vyššie uvedené dokumenty k dispozícii, oznámte to mailom na modrykostol@gmail.com a dohodnite si TERMÍN SPÍSANIA CIRKEVNEJ ZÁPISNICE s pánom farárom (na tomto stretnutí musí byť aj ženích aj nevesta)!

7. Poučenia pred sobášom!!! Je nutné prihlásiť sa a absolvovať katolícky kurz predmanželskej prípravy, ktorý Vám vyhovuje s ohľadom na vaše časové možnosti a termín sobáša. Po jeho absolvovaní nám musíte priniesť: Potvrdenie o absolvovaní.

Prihlásiť sa môžete napríklad na týchto stránkach:

8. Nácvik obradu - sa uskutoční v kostole vo ŠTVRTOK pred samotným sobášom o 19:00 hod. (od apríla 2018 o 18:45 hod.)
(Prípadnú zmenu tohto termínu ohlásime vopred.)

Štruktúra obradu

9. Sviatosť zmierenia
Pred prijatím sviatosti manželstva sa katolíkom, ktorí už pristúpili k prvému sv. prijímaniu odporúča dôkladne sa pripraviť spytovaním si svedomia na sviatosť zmierenia a v týždni pred uzavretím manželstva pristúpiť k tejto sviatosti. Termíny vysluhovania sviatosti zmierenia v Bratislave možno nájsť na tejto stránke: http://www.dokostola.sk

POZOR ! ! !

V prípade nedodržania termínov z vašej strany alebo nedodania potrebných dokumentov, vám nemôžeme zaručiť, že sobáš sa uskutoční v dátume, ktorý ste si záväzne dohodli.


ČASTO KLADENÉ OTÁZKY V SÚVISLOSTI S UZAVRETÍM MANŽELSTVA V KOSTOLE SV. ALŽBETY:

1. Koľko stojí sobáš? Koľko platíme?

Vysluhovanie sviatostí je bezplatné, od veriacich sa však očakáva, že milodarom podporia Boží chrám a jeho prevádzku. Veď napokon aj 5. cirkevné prikázanie k tomu katolíkov zaväzuje: Podporovať cirkevné ustanovizne. Štandardne je pre sobášny obrad zabezpečené nasledovné:

 • Organista
 • Spevák 
 • Kostolník
 • Kvetinová výzdoba
 • Administratívne úkony spojené so sobášom (poštovné, matričné náklady a pod.)
 • Prevádzkové náklady

Milodar podľa vášho uváženia, môžete odovzdať v sakristii kostola pred obradom alebo na jeho konci pri východe z kostola.

2. Čo je dovolené v rámci sobášneho obradu?

Keďže priestory chrámu sú posvätné, o dodržiavanie nasledovných pokynov:

 • fotografa a kameramana upozornite na rešpektovanie posvätného priestoru, v presbytériu sa zdržiava len kňaz s asistenciou, zábery je možné len z priestoru lode kostola
 • nepodávajte alkoholické nápoje v kostole ani v priestoroch pred ním, aby celý obrad prebehol nerušene a dôstojne!!!
 • nesypte lupienky z kvetov (farbí to dlažbu a ťažko sa to odstraňuje), ryžu, konfety
 • nepoužívajte pyrotechniku a pod. ani v kostole ani pred ním
 • nevoďte zvieratá do kostola

V prípade výskytu akýchkoľvek otázok sme vám ochotní na ne odpovedať osobne pri našich stretnutiach alebo emailom.

Prajeme vám hojnosť Božích milostí a ustavičnú ochranu Panny Márie na vašej spoločnej ceste životom!!!


Externé odkazy

Článok KN: Svadba je vrcholná spoločenská ale aj prestížna udalosť